Νικόλαος Τσογγίδης 

Μηχανικός Έρευνας


Σπουδές:

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τομείς Ειδίκευσης:

  • Τεχνολογίες σύνθεσης και αξιολόγησης υλικών με στόχο τη θερμοχημική αποθήκευση ενέργειας μέσω κυκλικών χημικών αντιδράσεων
  • Σχεδιασμός υλικών με χρήση υπολογιστικών μεθόδων density functional theory (DFT)
  • Υπολογιστική προσομοίωση χημικών διεργασιών

Ο κ. Νικόλαος Τσογγίδης είναι Χημικός Μηχανικός (Διπλ. Χημ. Μηχ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013). Εντάχθηκε στην ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων τον Νοέμβριο του 2012 στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας (Μελέτη μονολιθικών δομών μικρής κλίμακας με βάση το οξείδιο του κοβαλτίου για εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας μέσω θερμοχημικών οξειδοαναγωγικών κύκλων), ενώ από τον Μάιο του 2014 εργάζεται στο Εργαστήριο ως Μηχανικός Έρευνας.


Back to Personnel